Bioterm.cz - odborná montáž po celé ČR Bioterm.cz - odborná montáž po celé ČR

Rakouská tepelná čerpadla

hledej

Tepelná čerpadla - zdroj tepla půda - solanka

Popis zařízení

U tohoto systému vytápění je zdrojové tepelné zařízení složeno ze zemního kolektoru, který je položen na plocho, nebo zemní sondyprovedení uzavřeného systémuOdběr energie probíhá tak, že kapalná teplonosná látkasolanka (vodaochranou proti mrazu) – je dopravována čerpadlem skrze systém kolektoru či sondy. K předání energie dochází přivedením do tepelného čerpadla.

 

Aby nedošlopoškození mechanickými vlivy, používají se plastové trubky disponující dostatečnou tloušťkou stěny.

 

Poznámka: Zřízení zčásti podléhá ohlašovací povinnosti.

 

Vlastnosti půdy

Je důležité, aby pro položení na plocho nainstalovaných kolektorů nebo zemních sond byly vybrané plochy rostlé, tj. nemohou být jednostranně nasypané. Hrozí totiž, že položené trubky by se mohly při sedání půdy poškodit. Platí zde přímá úměra: čím větší je obsah vlhkosti v půdě, tím větší a lepší je vedení tepla. U půdy zemité (vlhké) je pro odběr tepla potřeba menší plocha, než je tomu v případě půdy suché a sypké.

 

Plochy pro odběr tepla musí být nezastavěné, ale osázené být mohou. Pro regeneraci půdy je podstatná dešťová voda, je však nutné zabránit nakumulování vody a zaplavení, neboť by mohlo dojítvyvýšení půdy či poškození stavby. V případě potřeby přicházíúvahu drenáž! Počítejtetím, že zemina si musí před odběrem tepla sednout.  

 

Instalace kolektoru

Na čem závisí velikost potřebné plochy? Za prvé na chladicím výkonu tepelného čerpadla v topném provozu (typ, předepsaný ukazatel výkonu) a za další na specifickém výkonu odběru tepla z půdy.

Hloubka instalace činí v závislosti na regionu asi 1,2 až 1,4 m, případně i více. Vzdálenost instalací lze vypočítat. Orientační hodnota u sériových délek trubek je v současnosti 40 až 60 cm.

 

Plocha instalace

Instalace se většinou provádí na vodorovném podkladu nebo se sklonem pouze na jedné straně (svahy) – v tomto případě musí být trubky zemních kolektorů vedené vždy kolmo ke svahu!Nezapomeňte zajistit dobré odvzdušnění zařízení. 

 

Uložení

Rozhodně dbejte na to, aby žádná z trubek zemních kolektorů nebyla ohnutá nebo zmáčknutá. Trubky je potřeba před zakrytím zeminou chránit pískovým ložem a nad trubkami kolektorů se ve vzdálenosti cca 50 cm pokládají výstražné pásy.

 

Zemní sondy

Velmi záleží na hloubce a vzdálenosti zemních sond. Hloubka činí (individuálně podle zařízení) max. 100 m, ale jsou možné i hlubší vrty.  Jde-li o vzdálenost, sondy musí být od sebe alespoň šest metrů.

 

Vrtání sond

Než se pustíte do samotné realizace, vyžádejte si odborný geologický posudek. Poskytne vám informace o možných vrstvách, očekávaném podkladu a přesném výkonu odběru tepla. Pro vrtání sondy si zajistěte koncesovanou firmu, zkušený vrtařský tým provádí i uložení sondy.  Provést zkušební vrt se vyplatí při nejasných geologických poměrech. Sonda se odborně „zašlemuje“ a podle potřeby je zapotřebí utěsnit horizonty spodní vody.

 

POZOR: U kypré půdy musíte použít opěrné trubky!

 

Sběrná šachta   

Kdy je nezbytně nutné zřídit sběrnou šachtu? U rozsáhlých kolektorových systémů a v případě, že vzdálenost tepelného čerpadla od kolektorového systému překročí 10 metrů.  Sběrná šachta může být vyrobena za použití na trh běžně dodávaných betonových skruží. Spojovací potrubí do sběrné šachty je pokládáno rovně, s lehkým spádem ve směru ke sběrné šachtě, čímž se likviduje vznikající kondenzát. Spojení je třeba provést vhodnou tepelnou izolací, resp. použít obkládací trubku.

 

Bezpečnostní vzdálenost

Vzdálenost instalací od vodovodních potrubí musí být min. 1,5 m a vzdálenost od kanálů nejméně jeden metr. Pokud je instalace prováděna souběžně s budovami, dodržte bezpečnostní vzdálenost cca 1,2 m.

 

POZOR: Je nutné zabránit poškození mrazem!      

 

Nejsou-li tyto bezpečnostní vzdálenosti dodrženy, musí se učinit zvláštní opatření. A tím je izolace chráněného objektu (resp. kolektorových trubek) vhodným izolačním materiálem s uzavřenými póry.